Kancelaria Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak

Uwaga : Realizacja projekt "Nowe kompetencje – nowe szanse " o numerze WND-POKL.09.06.02-02-241/13 zostaje  przedłużona do października  2015.

W związku z tym planujemy przeszkolić kolejnych 75 osób z zakresu  obsługi komputera.

Trwa wiec rekrutacja na szkolenia komputerowe.

Czas trwania projektu: marzec 2014 - październik  2015
Miejsce nadoru: siedziba Kancelarii Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak

Wrocław  ul. Sudecka 74/26,  w godzinach od 09:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku).

Przed zgłoszeniem się do projektu prosimy o zapoznanie się z  informacjami o naborze zawierającymi wszystkie szczegóły dotyczące możliwości zakwalifikowania się do projektu, (aby pobrać plik  dokumentów kliknij tutaj ).

 

INFORMACJE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak  ogłasza nabór uczestników  do projektu „ Nowe kompetencje – nowa szanse”.

Przewidywana liczba uczestników projektu wynosi łącznie 490 osób.  W ramach  przedłużenia projektu organizowane będą szkolenia :

  1. Szkolenie ITC – komputerowe 80 h

 

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w sposób ciągły , do momentu zrekrutowania wszystkich grup szkoleniowych.

Uczestnikiem szkoleń może zostać osoba w wieku od 18 do 67 roku życia, zamieszkała na terenie Dolnego Śląska, która z własnej inicjatywy chce podnieść swoje kompetencje językowe albo informatyczne. W projekcie może uczestniczyć jedynie osoba, która nie była , nie jest i nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub Poddziałaniu 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3 oraz która spełnia jeden z poniższych warunków:

  •  ukończyła 50 lat życia  lub
  •  powracająca oraz wchodząca  po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
  •  z wykształceniem co najwyżej średnim,
  •  niepełnosprawna,
  •  pozostająca bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć osobiście lub drogą pocztową   do biura projektu formularz rekrutacyjny. Na etapie rekrutacji przeprowadzone będą testy służące wstępnej ocenie znajomości języka, w celu zakwalifikowania do odpowiedniej grupy. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem formalnym.Dodatkowe punkty będą przyznawane osobom w wieku 50+, kobietom i osobom  niepełnosprawnym.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w projekcie osoby ubiegające się o szkolenie, przedłożą wskazane przez Kancelarię dokumenty lub złożą stosowne oświadczenia.

wszystkie prawa zastrzeżone Kancelaria Projekty Europejskie Mirosława Adamczak